ตามรอยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดน่าน

 


king9 nan 01
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็น ๑ ในพื้นที่พิเศษของ อพท. จำนวน ๒๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๑
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินจากที่ประทับแรมไปยังวัดพระบาทมิ่งเมืองและวัดพระธาตุช่อแฮ จากนั้นเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎร ณ ที่ว่าการอำเภอร้องกวางและอำเภอสาต่อไป เมื่อถึงประตูซุ้มเขตจังหวัดแพร่-น่าน ณ ห้วยน้ำอุ่น หลวงอนุมัติราชกิจ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยประชาชนได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จไป ณ ที่ว่าการอำเภอสา และเสด็จฯ ไปยังศาลากลางจังหวัดน่าน แล้วเสด็จฯ ขึ้นที่ประทับศาลากลางจังหวัดน่าน เสวยพระกระยาหารกลางวัน”
“จากนั้นเวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากศาลากลางจังหวัดน่าน ไปหยุดทรงนมัสการพระพุทธรูปพระเจ้าทองทิพย์ ณ วัดสวนตาล เสร็จแล้วเสด็จฯ ไปห้วยน้ำอุ่น เสวยพระสุธารส จากนั้นเสด็จฯ กลับสู่ที่ประทับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่"
 
ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังจังหวัดน่าน พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร แล้วเสด็จลงทรงเยี่ยมพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอยู่เนืองแน่น ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดน่าน หลังจากนั้นเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลจังหวัดน่าน พระราชทานเงินค่าก่อสร้างตึกพิทักษ์ไทย แล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับบรรดาข้าราชการทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายทั่วทุกคนด้วยความที่ห่วงใย ยังความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นแก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้น”
“จากนั้นในตอนบ่ายเสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงตรวจยุทธภูมิบริเวณที่เกิดการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อการร้าย ณ เขตบ้านด่าน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วย”
 
ครั้งที่ ๓ : วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๓
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลน่านเพื่อทรงเยี่ยมทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายในจังหวัดน่าน ต่อจากนั้นเสด็จฯ ไปยังห้องยุทธการที่ ๑๐ กรมทหารม้าที่ ๒ เพื่อทรงฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการปราบปรามผู้ก่อการร้ายในจังหวัดน่านรวมทั้งวิธีการต่างๆ ที่จะปฏิบัติต่อชาวบ้านในเขตที่ถูกคุกคาม”
“จากนั้นในเวลา ๑๓.๔๐ น. เสด็จฯ ไปยังค่ายกองพันทหารม้าที่ ๗ กรมทหารม้าที่ ๒ ทรงเยี่ยมค่ายทหารแล้วเสวยพระกระยาหารกลางวันที่ค่ายนั้น จากนั้นเสด็จไปยังศูนย์อพยพของชาวเขาที่บ้านป่ากลาง ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว เพื่อทรงงานเยี่ยมราษฎรในบริเวณนั้นจนถึงเวลาอันสมควรจึงเสด็จกลับ"
ปัจจุบัน ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงอยู่ ณ อาคารเกษมรังสี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าบริการ
 
ครั้งที่ ๔ : วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๓
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหาร ตำรวจในเขตปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายและราษฎรที่บ้านปอน อำเภอทุ่งช้าง และบ้านน้ำยาว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยตรวจเยี่ยมบริเวณฐานปฏิบัติการ มีพระราชปฏิสันถารกับทหารและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทุกคน จากนั้นเสด็จฯ ยังเขื่อนภูมิพลเพื่อประทับแรม ณ เขื่อนภูมิพล"
 
ครั้งที่ ๕ : วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๓
 
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ไปทรงเยี่ยมทหารและราษฎร ณ กิ่งอำเภอเชียงกลางและบ้านปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน"
 
ครั้งที่ ๖ : วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ไปทรงเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่ปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ทรงเยี่ยมชาวเขาที่บ้านถ้ำเวียงแกและที่บ้านปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน"
 
ครั้งที่ ๗ : วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๖
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้าย และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงกับทรงเยี่ยมราษฎรและชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่บ้านป่าคาหลวง ตำบลสวด อำเภอเมืองและบ้านถ้ำเวียงแก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน"
 
ครั้งที่ ๘ : วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๖
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงเยี่ยมทหารและราษฎรในเขตกองทัพภาคที่ ๓ ฐานปฏิบัติการฝึกกองร้อยที่ ๑ กองพันทหารม้าที่ ๑๐ กรมทหารม้าที่ ๒ บ้านกาใส อำเภอเมือง และกองพันทหารราบที่ ๒๓ กองพลทหารม้าส่วนหน้า อำเภอปัว จังหวัดน่าน"
 
ครั้งที่ ๙ : วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๗
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านถ้ำเวียงแก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอเชียงกลาง บ้านหลวง บ้านสวด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน"
 
ครั้งที่ ๑๐ : วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๘
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหารอำเภอทุ่งช้าง ทรงเยี่ยมหน่วยทหารกองพันทหารราบที่ ๒๑๒ และ ๒๑๑ กองพลทหารม้าส่วนหน้า ตำบลและอำเภอทุ่งช้าง และกองพันทหารม้าที่ ๒๖๗ และ ๑๓๑ กองพลทหารม้าส่วนหน้า ตำบลเชียงกลาง จังหวัดน่าน"
 
ครั้งที่ ๑๑ : วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๙
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์วีรกรรมพลเรือน ตำรวจ ทหารและทรงเยี่ยมราษฎรและฐานปฏิบัติการบ้านปืน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน"
 
ครั้งที่ ๑๒ : วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๙
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้าน ณ ศูนย์อพยพชาวเขา ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน"
 
ครั้งที่ ๑๓ : วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๙
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดน่าน ทรงเยี่ยมกองพันทหารราบที่ ๒๑๓ กองพลทหารม้าส่วนหน้า อำเภอปัว จังหวัดน่าน"
 
ครั้งที่ ๑๔ : วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๐
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา ทรงเยี่ยมราษฎร ทหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการบ้านผึ้ง กองพันทหารม้าที่ ๑๑๑ กองพลทหารม้าส่วนหน้า ตำบลดู่พงษ์ อำเภอเมืองน่าน ฐานปฏิบัติการบ้านแพะ กองพันทหารม้าที่ ๑๑๑ กองพลทหารม้าส่วนหน้า ตำบลหนองแดง และโครงการชลประทานขนาดเล็กบ้านแคว้ง ตำบลหนองแดง กิ่งอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน"
 
ครั้งที่ ๑๕ : วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๐
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎร ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จฯ ณ บ้านถ้ำเวียงแก อำเภอเชียงกลาง ศูนย์อพยพและสงเคราะห์ชาวเขาบ้านป่ากลาง ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีพระราชปฏิสันถารแก่ราษฎรที่มาเฝ้าอย่างใกล้ชิด และเสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่เกษตรกรรม ณ บริเวณนั้นด้วย"
 
ครั้งที่ ๑๖ : วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๑
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงเยี่ยมฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารม้าที่ ๓๐๑๑ บ้านน้ำพาง ตำบลหมอเมือง โครงการชลประทาน ฝายทดน้ำหมอเมือง ตลอดทรงเยี่ยมราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน"
 
ครั้งที่ ๑๗ : วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๑
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านสวด ตำบลป่าคาหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง อำเภอเมืองน่าน ที่ทำการกองร้อยชาวเขาอาสาสมัครที่ ๒๑ ตำบลศิลาแลง และโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ ศูนย์อพยพชาวเขา อำเภอปัว จังหวัดน่าน"
 
ครั้งที่ ๑๘ : วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๒
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทหาร และตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานฝายทดน้ำดอนแก้ว ตำบลปือ อำเภอเชียงกลาง และฝายน้ำแนะ บ้านน้ำพาง ตำบลหมอเมือง ฐาน ร้อย ม.๓๖๒๑ บ้านน้ำพาง ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน"
 
ครั้งที่ ๑๙ : วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๒
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านหลวง ตำบลป่าคาหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง โดยทรงพระราชปฏิสันถารกับราษฎรเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพของราษฎร พร้อมทั้งแนะนำการทำการเกษตรแก่ราษฎร"
 
ครั้งที่ ๒๐ : วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๓
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ บ้านป่าเต๊า ตำบลและ ตลอดจนเยี่ยมทหารและราษฎรในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน"
 
ครั้งที่ ๒๑ : วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๔
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำต้วนตามพระราชดำริ บ้านน้ำต้วน ตำบลฝายแก้วและทอดพระเนตรโครงการเกษตรกรรมทหารของฐานแสงเพ็ญ ตลอดจนเยี่ยมทหารและราษฎรในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดน่าน”
 
ครั้งที่ ๒๒ : วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมฐานบ้านปรางค์ ชุดควบคุมที่ ๒๑๕ กองบังคับการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ ๓๒ ตำบลปัว อำเภอปัว และทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำพงตามพระราชดำริ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน"
 
king9 nan 02

 
king9 nan 03
 
king9 nan 04
 
king9 nan 05


CR: https://www.facebook.com/DASTATHAILAND
http://www.dasta.or.th/th/component/k2/item/3229-king9-nan
เมื่อ : 20/12/2559 2:53:43
โดย : rr